Tüzük

BİYOKİMYAGERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

GENEL HÜKÜMLER;

Madde 1: Derneğin adı ve Merkezi
Derneğin adı, Biyokimyagerler Derneği’dir. Derneğin Merkezi İZMİR’dir.

Madde 2: Dernek hiçbir siyasi amaç taşımaz. Dernek, Vakıf, Platform, Federasyon ve Konfederasyonlara kurucu veya katılımcı olarak iştirak edebilir. Derneğin hiçbir yerde şubesi bulunmamaktadır.

Madde 3: Derneğin amaçları;

Ülkemiz Biyokimya ve Biyoteknoloji bilimi ve endüstrisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulama potansiyelinin Uluslar arası düzeyi de dikkate alınarak kalkınmasına katkıda bulunmak. Üyelerinin özlük haklarını, meslek onurunu ve güvencesini sağlamaktır. Biyokimyagerlik mesleğinin gelişmesi yönünde gerekli her tür girişimde bulunmak ve başlıca aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine çalışmak.

a) Biyokimyager ve Biyokimya Lisans mezunlarının özlük haklarının oluşturulması ve savunulması yönünde gerekli çalışmaları yapmak.

b) Biyokimya endüstrisi alanında doğacak bilimsel ve teknik zorluk ve sorunların çözümünde, üyeleri arasında bu amaç için uzman kişileri bularak kuruluş ve kurumlar ile işbirliği yaparak hizmet sunmak.

c) Biyokimyagerlik mesleği ile ilgili bilimsel, teknik ve mesleki kuruluşlarda, araştırma enstitüsü ve inceleme deneme laboratuarlarının kurulmasını özendirmek ve kurulanları korumak.

d) Biyokimyagerlik öğretiminin ülke gereksinimlerine, teknik ve uygulama açısından ileri ülkelerdeki düzeye ve gelişmelere göre organize edilmesi için öğretim kuruluşlarına öneride bulunmak ve iyi işbirliği yapmak.

e) Biyokimyagerlerin Dünyanın herhangi bir yerindeki meslektaşları, araştırma ve meslek kurumları ile özgürce ilişki kurmak ve işbirliği yapma, deneyim, bilgi aktarma ve bu yolla kendilerini geliştirme olanaklarının yaratılmasına ve bu özgürlüğün güvenceye alınmasına çalışmak,

f) Dernek üyelerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişmelerine, çağdaş, demokrat ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak.

g) Üyelerinin mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve kuvvetlendirmek.

h) Meslektaşların mesleki çalışmalarında uzmanlıklarının gerektirdiği yetkileri gereği gibi kullanabilmeleri için girişimlerde bulunmak.

ı) Biyokimyagerlik mesleği hakkında eğitim ve yayın yapmak.

ÜYELİK

Madde 4: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneklere üye olabilir. Ancak özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartıyla. Üniversitelerin Fen ya da Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyokimya Bölümlerinden ve Kimya Bölümlerinden veya eşdeğeri okullardan mezun olan kişiler derneğe asıl üye olabilirler.

Görevlerinden emekli olanlar, biyokimyagerlik alanında fiilen emek vermiş olanlar yönetim kurulu onayı ile fahri üye olarak dernek çalışmalarına katılabilirler. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5: Dernek üyeleri yazılı bildirimde bulunarak üyelikten ayrılabilirler. Dernekten ayrılmak isteyenler ayrılmadan önce varsa derneğe olan borçlarını ödemek zorundadırlar. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunanlar, dernek çalışmalarını mazeretsiz ya da Yönetim Kurulunca onaylanmayan mazeretlerle aksatanlar, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilerek veya Genel Kurul Delegelerinin beşte birinin ya da on üyenin yazılı isteği üzerine Genel Kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarılabilirler. Üye ancak ilk Genel Kurulda üyelikten çıkarılma kararına itiraz edebilir. Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin dernek üyeliği sona erer.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 6: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde 7: Dernek üyelerinin ödeyeceği ödenti miktarı Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenir. 2009 ve 2010 yılları için yıllık dernek üye aidatı 20 YTL olarak belirlenmiştir. Aidatlar yıl içerisinde iki taksit şeklinde ödenebilir.

DERNEK ORGANLARI

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Onur Kurulu

GENEL KURUL

Madde 8: Genel Kurul toplantı esasları, Dernek Genel Kurulu, derneğin en üst ve en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

Madde 9: Genel Kurul olağan olarak yılda bir Ekim ayında toplanır.

Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10: Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 11: Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte iki katılım ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USÜLÜ

Madde 13: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır. Her sayfa divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 14: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 15: Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g) Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h) Derneğin feshedilmesi,

i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

j) Dernek üyeliğinden çıkarılmalarının karara bağlanması.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 16: Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca yılda bir gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunun en az %80 çoğunluğu “Biyokimyager” sıfatını taşıyan kişilerden oluşmalıdır. Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Saymanı olarak iki dönemden fazla aynı görevi yapamaz. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

1-Yönetim Kurulu, derneği temsil eder,

2-Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. Derneğe ait bütün işleri Yönetim Kurulu yapar,

3-Yönetim Kurulu, belirli hallerle ve işlere münhasır olmak üzere bir kararla Yönetim Kurulu başkanına veya başkanla birlikte bir veya lüzumu kadar Yönetim Kurulu üyesine derneği temsil bakımından yetki verebilir,

4-Her faaliyet dönemi başında, geçen faaliyet dönemine ait faaliyet raporunu düzenler ve süresinde Genel Kurula arz ve takdim eder,

5-Derneğin geçen yıla ait bütçesinin tatbikini gösterir raporu fıkrasındaki raporuna ekler veya her ikisini birlikte tanzim edebilir,

6-Yönetim Kurulunun vazife salahiyetlerinin içinde kalan her türlü işleri müzakere eder ve karara bağlar,

7-Üyelerin derneğe kayıt ve kabullerini yapar. Aidat ve teberrularını toplar. Dernek üyelerinin dernekten çıkarılmasını genel kurula teklif eder.

8-Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından bir gün evveline kadar tüzüğün üyelik koşullarını düzenleyen dördüncü maddesindeki belirtilen özelliklere sahip her isteyeni üye olarak kayıt edebilir.

9-Derneğin gaye ve maksadına uygun her türlü teşebbüslere girişir. Derneğe gelir temini için her türlü kanuni imkânları araştırır. Bu maksatla geceler, balolar, çaylar, konserler, spor müsabakaları, konferanslar, paneller, piyangolar tertip eder.

10-Genel Kurul toplantısı için gündemi hazırlar ve toplantı işlerini tanzim eder.

11-Genel Kurulda alınan kararları tatbik eder.

12-Derneğin paralarının derneğin menfaatine en uygun bulunan sağlam milli bankalarda muhafaza edilmesine karar verir.

13-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

Madde 17: Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman ve sekreter seçer. Yönetim Kurulu haklı nedeni olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyeleri Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılmasına karar verebilir.

Madde 18: Yönetim Kurulu en az iki ayda bir çoğunlukla toplanır. Toplantıda başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan yardımcısı, o da bulunmadığı takdirde yazman başkanlık yapar. Kararlar çoğunlukla alınır.

Madde 19: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 20: Denetleme Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 21: Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

ONUR KURULU

Madde 22: Onur Kurulu Genel Kurulca gizli oyla bir seçim dönemi için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu dernek üyelerinin, amaçlarının gerçekleşmesi yönündeki önemli katkıları nedeniyle ödüllendirme yada amaçlara aykırılığı nedeniyle cezalandırma gerektiren davranışlarını soruşturmak öneri hazırlamakla yükümlüdür. Ödüllendirme yada cezalandırma gerektiren davranışlar saptayan üyeler, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kuruluna ileterek soruşturma açılmasını ister. Yönetim Kurulu doğrudan da soruşturma açılmasın isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli delilleri toplayarak sonucu bir raporla Yönetim Kuruluna iletir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 23: Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 24:

Derneğin gelir kaynakları:

1- Üye kayıt ve yıllık ödenti gelirleri,

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, kongre, seminer konferans gibi faaliyetlerden ve Mesleki dayanışma aktivitelerinden sağlanan gelirler,

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Bağışlar ve yardımlar, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiliklerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Dışişleri Bakanlığı’nın izni ile olur.

5- Eğitim faaliyetlerinden gelen gelirler,

6- Dernekçe üyelere verilen her türlü belgelendirmeden elde edilen gelirler,

7- Danışmanlık, Bilirkişilik ve Eksperlik ile benzer hizmet gelirleri

8- Faiz gelirleri, diğer gelirlerdir.

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde 25: Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutar;

1- Üye kayıt defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri; Yönetim Kurul’larının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4- İşletme defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5- Demirbaş Defteri; derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir,
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri; (bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur).

Kayıtlar usulüne uygun olarak bilgisayar ortamında tutulabilir.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 26: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliği (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını, alındı belgesi ciltlerinin adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri numaralarını Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin bir satırına kaydeder.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir.

Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

Alındı belgelerinin deftere kaydı

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir.

Alındı belgelerinin kullanımı

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 31: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği açık oylama ile yapılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 32: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir, bu borçlanma taksitli, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ (FESİH)

Madde 33: Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Biyokimyagerler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin feshi halinde derneğin malları Hazineye bırakılacaktır.

TATBİK EDİLECEK DİĞER HÜKÜMLER

Madde 29- Bu tüzükte sarahat olmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Dernekler” ile ilgili hükümlerinin bulunduğu 56 ve 100üncü maddeleri arasındaki ilgili hükümleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 30– Kurucu Üyeler:

Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Mesleği İkametgâh Tabiyeti
Ferhat Can Özkaya (Kurucu Yönt. Kur. Başk.) Karabük–27.01.1985 Öğrenci Arap Hasan Mah. 263. Sok. No:5 Da. 9 Hatay/İzmir T.C.
Fatma Tutku Atış 

(Kurucu Yönt. Kur. Başk. Yrd.)

Konya–16.10.1986 Öğrenci Emir Beyazıt Mah. Çimen Sok. İlgi Apt. No:10 Da.6 Merkez/Muğla T.C.
Alper Habip 

(Kurucu Yönt. Kur. Başk. Yrd.)

Antakya/Hatay–26.04.1987 Öğrenci Erzene Mah. 51. Sok. Tarla Apt. Da.7 Bornova/İzmir T.C.
Emir Özçalışkan 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Bornova/İzmir–18.06.1985 Öğrenci 1681 Sok. No:29 Da.2 Karşıyaka/İzmir T.C.
Özge Kozguş 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Sivas–12.09.1985 Öğrenci 119/8 Sok. No:6/1 D.22 Özge Apt. Bornova/İzmir T.C.
Hilmiye Deniz Ertuğrul 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Çan/Çanakkale–18.08.1986 Öğrenci Dumlupınar Cad. Yavuz Selim Apt. No:45/34 Bornova/İzmir T.C.
Umut Mengüllüoğlu 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Antakya/Hatay–02.01.1984 Araştırma Görevlisi Erzene Mah. İstanbul Cad. BMC C Blk. Da.1 35040 Bornova/İzmir T.C.
Umut Kökbaş 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Seyhan/Adana–06.10.1986 Öğrenci Erzene Mah. 54. Sok. Sertkaya Apt. No.5 Bornova/İzmir  

T.C.

 

Nida Demirçak 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Zile/Tokat–06.10.1986 Öğrenci 274/1 Sok. No: 5 Başbey Apt. Da.5 Manavkuyu 

Bornova/İzmir

T.C.
Nevin Harman 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Samandağ/Hatay–15.11.1986 Öğrenci Mağarıcık Beldesi Atatürk Mah. İstiklal Sok. No:29 Samandağ/Hatay T.C.
Işıl İnat 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

İzmir–24.04.1987 Öğrenci 1009 Sok. No:44 İnönü Mah. Bornova/İzmir T.C.
Eylül Başkurt 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

İzmir/20.09.1987 Öğrenci 9306 Sok: 22 Da.7 Yeşilyurt/İzmir T.C.
Arif Sercan Şahutoğlu 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Mersin/23.11.1987 Öğrenci Erzene Mah. 61. Sok. No25. Arda Apt. Da.11 Bornova/İzmir T.C.
Caner Geyik 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

İzmir/05.09.1983 Öğrenci Mehmet Akif Cad. No:43/45 Da.9 Şirinyer/İzmir T.C.
Recep Topbaşı 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Nallıhan/Ankara–30.10.1985 Öğrenci Erzene Mah. 10 Sok. Doğanlar 11 Apt. No:6 Da. 1 Bornova/İzmir T.C.
Taylan Karkaş 

(Kurucu Yönt. Kur. Üyesi)

Maden/Elazığ–24.09.1982 Öğrenci 1254 Sok. No:13 Da. 17. Cumhuriyet Mah. Evka-1/Buca T.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 © İzmir Biyokimyagerler Derneği Her Hakkı Saklıdır.

Powered by keepvid themefull earn money